Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan

Troparul Sfântului Cuvios Gherasim de la Iordan, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Gherasim, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmosul:

Cânta-voi Ţie, Doamne, Dumnezeul meu, că ai scos pe popor din robia Egip­tului şi ai acoperit carele şi puterea lui Faraon.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Armă tare având împotriva tuturor măiestriilor celui po­trivnic înfrânarea, vitejeşte să călcăm în picioare toate meşteşugirile lui.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-ţi ochii cei înţele­gători ai sufletului tău, cu Stră­lucirea Duhului, purtătorule de Dumnezeu, ai privit prin vir­tute Lumina Cea Neapusă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lepădând, cu sărăcia, sar­cina pământească a celor pre­zente, ai străbătut calea sihăs­triei, Sfinte Părinte Gherasim, fiind ca unul din cei fără de trup.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Naşterea ta, Preacurată, Ceea ce eşti fără prihană, ne-a ridi­cat pe noi de pe pământ la vie­ţuirea cerească, suindu-ne pe aripile postului în ceruri.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Arcul celor puternici a slă­bit, iar cei neputincioşi s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorând fiarele patimilor prin post, să ne apropiem de Hristos prin nepătimire şi prin curăţie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Privind pururea către dori­rea cea nematerialnică a Dom­nului, ai nesocotit firea cea tre­cătoare, părinte cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având totdeauna pe Hristos pe limba ta, Părinte Gherasim, ai întărit adevărul cuvintelor tale prin minuni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu posturi şi cu osteneli îm­puternicind neputinţa firii noastre, Fecioară, întăreşte-o împotriva patimilor.

Irmosul:

Arcul celor puternici a slă­bit, iar cei neputincioşi s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Venirea Ta pe pământ, Hristoase Dumnezeule, vestind-o de mai înainte Proo­rocul, cu bucurie a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Semn al milostivirii Tale faţă de oameni, Hristoase Dum­nezeule, dă nouă vremea înfrânării, Mântuitorule; prin care curăţeşti şi sfinţeşti sufletele şi trupurile robilor Tăi.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scara faptelor celor bune străbătând-o, înţelepte, te-ai învrednicit de o privire şi mai tainică. Pentru aceasta ai şi luat har de a vedea mai înainte de vreme cele ce aveau să fie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu sudorile luptelor tale ce­lor Dumnezeieşti ai udat pustiul cel neroditor şi l-ai arătat pur­tător de roadă, aducând cu el pe oameni la Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti dată ca sprijin al credincioşilor, Fecioară Prea­curată, de Hristos, Care te-a mărit pe tine, încinge-ne cu pu­tere în vremea înfrânării pe noi, cei ce te lăudăm pe tine.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Cel Ce ai răsărit lumina şi ai luminat zorile şi ai arătat ziua, Slavă Ţie. Slavă Ţie Iisuse, Fiul lui Dumnezeu!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din strădania cea râvnitoare către cele de jos, prin înfrânare răpindu-ne, Iisuse Îndurate, că­tre înălţimea iubirii Tale ne ridică.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu năvala rugăciunilor, tabe­rele demonilor le-ai rănit vite­jeşte şi pe Hristos, Fiul lui Dum­nezeu, L-ai lăudat, Sfinte Părinte Gherasim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Negura patimilor împrăştiind-o, purtătorule de Dum­nezeu, te-ai apropiat cu gândul de Lumina nevinovăţiei şi a curăţiei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De întinăciunea gândului, prin înfrânare spălându-ne, Fecioară, arată-ne curaţi, ca să slăvim pe Fiul lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Precum ai izbăvit pe Iona Proorocul din chit, Hristoase Dumnezeule, aşa şi pe mine mă scoate din adâncul greşelilor şi mă mântuieşte, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu strălucirea înfrânării fiind luminaţi, învredniceşte-ne a vedea dumnezeiasca slavă şi strălucire a Învierii Tale, Mântuitorule.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un Luceafăr ai strălucit în întunericul vieţii, Sfinte Gherasim şi ai povăţuit pe oameni către Lumina trăirii îngerilor celor fără de trup.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu toiagul rugăciunilor ai zdrobit capetele fiarelor celor netrupeşti, părinte fericite şi ai izbăvit pe oameni de vânarea acelora.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cunoscând prin tine pe Stă­pânul tuturor Născătoare de Dumnezeu, din înşelăciunea idolilor ne-am izbăvit şi cu dragoste te mărim pe tine, cu adevărat, Maica lui Dumnezeu.

Irmosul:

Precum ai izbăvit pe Iona Proorocul din chit, Hristoase Dumnezeule, aşa şi pe mine mă scoate din adâncul greşelilor şi mă mântuieşte, Unule Iubitorule de oameni.

 

CONDAC, glasul al 4-lea

Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Aprinzându-te de dorirea ce­lor de sus, asprimea pustiului Iordanului mai mult decât toa­te dulceţile lumii ai socotit-o, acolo, plecându-se ţie fiara cu ascultare până la moarte, cu jale pe mormântul tău s-a sfârşit, într-acest fel preamărindu-te Dumnezeu; pe Care roagă-L pentru noi, Sfinte Preacuvioase Părinte Gherasim.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Cel Ce în munte cu Moise ai grăit şi ai arătat rugul chip al Fecioarei, Binecuvân­tat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin înfrânare suindu-ne în muntele trăirii celei Dumnezeieşti şi al curăţiei, pe Domnul, Dătă­torul de Lumină, cu mintea să-L privim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În grădinile cele neveştejite ale virtuţilor dănţuind, purtătorule de Dumnezeu, ai cules din destul florile minunilor, dă­ruind tuturor harul din ele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Păzind vrednicia cea după Chipul lui Dumnezeu, te-ai ară­tat înfricoşător fiarelor celor neîmblânzite, purtătorule de Dum­nezeu, cântând neîncetat cântare de mulţumire lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Încinge-ne cu putere şi cu tă­rie, prin post şi prin nevoinţe, împotriva vrăjmaşilor celor ne­văzuţi, Născătoare de Dum­nezeu, pe noi, cei ce te lăudăm şi te cântăm pe tine.

 

Cântarea a 8-a

Irmosul:

Pe Împăratul Hristos, pe Care L-au mărturisit tinerii cei robiţi, în cuptor, grăind cu mare glas: toate lucrurile, lăudaţi-L pe Domnul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împărate al tuturor, Stă­pâne Doamne, învredniceşte-ne, prin post şi prin oste­neli, ca un Bun, a împărăţi şi noi asupra patimilor şi dez­mierdărilor trupeşti, ca să Te binecuvântăm întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Împăratul Hristos în ini­ma ta din pruncie primindu-L, de Dumnezeu purtătorule, locaş frumos al Darurilor şi al Stră­lucirilor Lui cele Dumnezeieşti te-ai arătat, slăvindu-L pururea.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

În văpaia patimilor nefiind nicidecum ars, Sfinte Preacuvioase Părinte Gherasim, te-a udat întru totul din cer roua darurilor lui Hristos, pe Care cu dragoste neîncetat Îl cântai, ca pe un Dumnezeu al tuturor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce S-a Întrupat din Prea­sfântul tău sânge, Preacurată Stăpână, Însuşi ne curăţeşte de întinăciunile trupeşti, prin înfrânare şi prin osteneli, întărindu-ne cu neîncetatele tale rugă­ciuni, Născătoare de Dumnezeu.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L Pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Împăratul Hristos, pe Care L-au mărturisit tinerii cei robiţi, în cuptor, grăind cu mare glas: toate lucrurile, lăudaţi-L pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Pe Cel fără sămânţă Năs­cut din tine, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, pe Hristos, Dumnezeul nostru, cu laude fără încetare Îl slăvim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bogăţia Darului Duhului Sfânt se pune înaintea tuturor celor ce-I aduc Lui os­tenelile înfrânării.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În trup materialnic fiind, cu­vioase, ai trăit şi ai petrecut ca şi când ai fi fost nematerialnic, slăvind pe Domnul, Care te în­tărea pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată dorirea sufletului tău având-o numai spre cele nestricăcioase, te-ai învrednicit de cele dorite, Părinte Gherasim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împreună cu cuvioşii stând înaintea lui Hristos, pe Acela roagă-L pentru cei ce săvârşesc sfântă pomenirea ta, Cuvioase Părinte Gherasim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De sus strălucind darul tău, Stăpână, luminează pe cei ce neîncetat te măresc pe tine, Maica lui Dumnezeu.

Irmosul:

Pe Cel fără sămânţă Năs­cut din tine, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, pe Hristos, Dumnezeul nostru, cu laude fără încetare Îl slăvim.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Piatra fiind pecetluită…

Străbătând scara Dumneze­ieştilor virtuţi, te-ai ridicat la Înălţimea Privirii Celei Înţe­legătoare şi ai primit de la Hristos arătările cele curate ale Dumnezeieştilor Taine. Pentru aceasta, purtătorule de Dum­nezeu, pe tine cu dreaptă cre­dinţă te cinstim şi strigăm: Slavă lui Hristos Celui Ce te-a întărit; Slavă Celui Ce te-a în­cununat pe tine; Slavă Celui Ce a săvârşit, prin tine, tuturor tămăduiri.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Piatra fiind pecetluită…

Mâinile tale cele Dumneze­ieşti, cu care ai ţinut pe Zidi­torul, Cel Ce S-a Întrupat din bunătate, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, întinzându-le, roagă-L să ne izbăvim din pa­timi, din ispite şi din primejdii, noi cei ce te lăudăm cu dragoste şi strigăm: Slavă Celui Ce S-a Sălăşluit întru tine; Slavă Celui Ce a ieşit din tine; Slavă Celui Ce ne-a slobozit pe noi prin naşterea ta.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Piatra fiind pecetluită…

Pironit fiind pe Cruce de că­tre cei fărădelege şi coasta fiindu-Ţi împunsă de suliţa os­taşului, Preacurata se tânguia cu amar, rărunchii ei ca unei mame sfâşiindu-se; şi de multa şi înfricoşătoarea Ta răbdare înspăimântându-se, striga: Slavă iubirii Tale faţă de oameni; Slavă bunătăţii Tale; Slavă Ţie, Celui Ce cu moartea Ta ai făcut pe oameni nemuritori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *